Sabin Cemetery, Stephenson (Illinois),: Illinois, United States of America.
  [Karte]

XXX.